Privacy verklaring Solare Voetreflex

Je privacy met betrekking tot medische gegevens
Op basis van de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) heb ik, als behandeld therapeute, de wettelijke plicht om een dossier aan te leggen.
Bij minderjarigen jonger dan 16 jaar, zullen de ouder(s) met gezag of wettelijke vertegenwoordiger(s) met gezag, toestemming moeten verlenen.
In het dossier worden persoonlijke gegevens,  de verslaglegging van de intake, de analyse, de observaties en de verslagen van de behandelingen opgenomen, voor zover deze van belang zijn voor een goede behandeling.
Gegevens, die van derden zijn verkregen, maken ook deel uit van het dossier. Voor het verkrijgen van gegevens van derden is je uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming nodig.
De WGBO heeft mij de wettelijke plicht opgelegd om het dossier 15 jaar te bewaren.
Als je behandelend therapeute heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Indien anderen toegang zouden kunnen hebben tot (niet-inhoudelijke) gegevens (te denken valt aan ICT-ondersteuner en boekhouder) dan heeft Solare Voetreflex hiermee een verwerkersovereenkomst afgesloten conform de wetgeving.

Welke persoonsgegevens worden vastgelegd?
Van volwassenen (vanaf 16 jaar): de volledige naam, adres, postcode en woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mail adres.
Van minderjarige cliënten (jonger dan 16 jaar):  de volledige naam, adres, postcode en woonplaats en geboortedatum.
Van de ouder(s) met gezag of wettelijk vertegenwoordiger(s) met gezag van kinderen jonger dan 16 jaar worden de volgende gegevens vastgelegd: volledige naam, adres, postcode en woonplaats en telefoonnummer, e-mail adres.

Indien van belang voor de begeleiding/behandeling, leg ik de gegevens vast van de (huis)arts, behandelend specialist of een andere hulpverlener. Voor de vastlegging hiervan vraag ik je vooraf uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming te verlenen.

Bij gebruik van het contactformulier via de website dan vraag ik je naam en e-mail adres.

Doeleinden
De persoonsgegevens worden vastgelegd: voor het cliëntdossier, voor het opmaken van de nota
om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om met je te communiceren, om je informatie te verstrekken.

Om je privacy te waarborgen, zodat onbevoegden geen toegang tot de gegevens hebben, heb ik passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Uiteraard ga ik zorgvuldig om met je persoonlijke en medische gegevens. In het geval je persoonsgegevens met een derde partij worden gedeeld (hostingmanager, ICT-ondersteuner, administrateur etc.) of op basis van een wettelijke verplichting, dan maak ik afspraken met deze derde om er o.a. voor te zorgen dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt en dat deze worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Dit ligt vast in de verwerkersovereenkomst.

Je privacy rechten
Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heb je het recht op:
Inzage, correctie en aanvulling, vergetelheid, dataportabiliteit (gegevensoverdracht), beperking van de verwerking en het recht van bezwaar.
In sommige gevallen kunnen de gegevens pas worden vernietigd na het verlopen van een wettelijke bewaartermijn.
Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina opgenomen